Vad är demokrati so rummet?

Vad är demokrati so rummet?

Vad är demokrati so rummet?

Ett land där väljarna genom fria val får bestämma vem eller vilka som ska styra landet. Man brukar skilja på två olika former av demokrati: direktdemokrati (beslut fattas genom att alla deltar i röstningen) och representativ demokrati (folkvalda representanter röstar och fattar beslut).

Hur föddes demokratin?

500 år före Kristus använde den grekiska stadsstaten något som kallades demos kratein, som betydde folket härskar. Atens män samlades till stormöten där man diskuterade och beslutade om skatter, krig och fred och vem som skulle utföra olika uppdrag. De som fick vara med och bestämma var de fria männen.

Vilka av de följande punkterna måste uppfyllas för att landet ska kunna kalla sig för en politisk demokrati?

Men det finns ingen definition av demokrati som alla i hela världen skulle kunna ställa upp på. Däremot finns det vissa saker som väldigt många är överens om kännetecknar en demokrati, till exempel människors lika värde och rättigheter, fri åsiktsbildning, tryck- och yttrandefrihet, likhet inför lagen och rösträtt.

Vad betyder deltagande demokrati?

Deltagardemokratin är en demokratimodell som utmärks av att medborgarna är aktiva i politiken på andra sätt än att bara välja sina representanter. Politiken skall enligt denna modell präglas av att medborgarna är aktiva i demokratin.

Hur demokratin utvecklades i Sverige under 1800 talet?

I slutet av 1800-talet var demokratin fortfarande långt borta. Rösträtten var varken allmän eller lika. Valdeltagandet var dessutom lågt. Under 1800-talet hade en rad reformer genomförts i Sverige som tillsammans var viktiga för det demokratiska genombrott som väntade under 1900-talet.

När kom demokratin?

Den moderna demokratin uppstod i västvärlden på 1700- och 1800-talen med Frankrike och USA som tidiga exempel. Under 1900-talet spred den sig över världen till Latinamerika, forna kolonier och före detta socialistländer.

Relaterade inlägg: