Hur ska du som medarbetare hantera en situation där personalens rutiner krockar med den enskildes vilja?

Hur ska du som medarbetare hantera en situation där personalens rutiner krockar med den enskildes vilja?

Hur ska du som medarbetare hantera en situation där personalens rutiner krockar med den enskildes vilja?

Ett sätt för personalen att hantera sin maktposition kan vara att försöka finna ett handlingsutrymme i varje specifik situation. Ett annat sätt att beskriva den ojämlika relationen mellan professionella och personer med intellektuella funktionsnedsättningar är i form av en balansakt (Ineland et al, 2013).

Vad är en skyddsåtgärd?

Skyddsåtgärder är tillåtna men inte som tvångs- och begränsningsåtgärder. En åtgärd anses som skyddsåtgärd under följande förutsättningar: Patienten ska samtycka till åtgärden. Syftet med åtgärden ska vara att skydda, stödja, hjälpa eller aktivera patienten.

Hur kan personal hjälpa personer som får stöd och hjälp enligt LSS att bli mer delaktiga i samhället?

En kontaktperson kan hjälpa till att bryta personens isolering genom umgänge och hjälp till fritidsverksamhet. Kontaktpersonen kan också ge råd till eller vara förespråkare för personen i olika mindre komplicerade situationer. Kontaktperson går att kombinera med insatsen bostad med särskild service.

Vad innebär begreppen delaktighet likvärdighet och tillgänglighet för personal och för personerna inom LSS och hur gör de för att säkerställa dem?

Den enskilde bör så långt som möjligt kunna vara delaktig i sin planering. Då behöver socialtjänstens olika verksamheter vara så tillgängliga som möjligt. I praktiken innebär det att så långt möjligt möta den enskilde på personens villkor. Tillgänglighet kan på så vis ses som en fråga om bemötande.

Vad säger lagen om tvång?

Användning av tvång enligt lag Syftet med tvångsvård enligt LPT är i första hand att den enskilde skall bli i stånd att frivilligt medverka till vård och ta emot det stöd han eller hon behöver.

Vad menas med beskedligt tvång?

De båda slagen av tvång kan lite förenklat karaktäriseras så här: beskedligt tvång är tvång som riktas mot en patient, för hennes eget bästa, i en situation när hon inte själv är kapabel att ta ställning till sitt vårdbehov.

Hur bör en flytt till särskilt boende gå till?

Det särskilda boendet bör med andra ord vara så hemlikt och personligt utformat som möjligt. Några betydelsefulla punkter: Värna den boendes privatliv och ge samtidigt möjligheter till samvaro med andra. Det är bra med egna rum eller lägenheter som personen får möblera med egna möbler och andra personliga saker.

Vad innebär det att en lag är en tvångslag?

Tvångslag är en svensk benämning på en lag som ger möjlighet att ge en person vård mot dennes vilja. Dessa lagar är följande: LVU (lag om vård av unga), LVM (lag om vård av missbrukare i vissa fall), LPT (lag om psykiatrisk tvångsvård) samt LRV (lag om rättspsykiatrisk vård).

Relaterade inlägg: