Är lantmäteriförrättning avdragsgill?

Är lantmäteriförrättning avdragsgill?

Är lantmäteriförrättning avdragsgill?

Utgifter för lantmäteriförrättningar i samband med omarronderingar kan numera dras av omedelbart vid inkomstbeskattningen.

Vad är sammanläggning?

Om du äger flera fastigheter eller tomter kan du lägga ihop dem till en ny fastighet. Denna åtgärd kallas sammanläggning.

Är Förrättningskostnad avdragsgill?

Förrättningskostnaderna är inte avdragsgilla utgifter för inkomstens förvärvande i inkomstbeskattningen. Den som betalar förrättningskostnader får emellertid utöka fastighetens anskaffningsutgift med det betalda beloppet.

Är kostnad för fastighetsreglering avdragsgill?

Förrättningsutgifter med anledning av en fastighetsbestämning är omedelbart avdragsgilla. En sådan utgift betraktas inte som en anskaffningsutgift för fastigheten och medför i regel inte heller att fastighetens värde ökar.

Vem betalar för avstyckning?

Som standard så går Lantmäteriets faktura för avstyckning till lagfaren ägare av fastigheten. Detta går dock i särskilda fall att ändra. I vissa fall väljer Lantmäteriet att delfakturera ett ärende. Även i de fall där Lantmäteriet inte medger avstyckning så utgår en kostnad för deras arbete.

Hur bokföra fastighetsreglering?

Om delar av fastighetsregleringen består av kontant ersättning och denna ersättning överstiger 5 000 kronor måste man göra en beräkning av kapitalvinst eller kapitalförlust. En fastighetsreglering där det kontanta beloppet understiger 5 000 kronor är inte skattepliktig.

Relaterade inlägg: