Hur kan du som pedagog hjälpa ett barn med låg social status?

Hur kan du som pedagog hjälpa ett barn med låg social status?

Hur kan du som pedagog hjälpa ett barn med låg social status?

Forskarens råd: Lek fram språkutvecklingen! Fackböcker Genom att delta och stötta i barnens lek kan pedagoger främja språkutvecklingen, särskilt för barn med annat modersmål. I en ny bok förklarar forskaren Robin Samuelsson metoden.

Hur stöttar barnet i att ta hand om sig själv?

Var en förebild Du som arbetar i förskolan är viktig som förebild. Hur du pratar med barnen, vilka frågor du ställer och hur du bemöter barnen påverkar deras syn på sin och andras integritet. Även du som vuxen kan signalera när du känner att ett barn går över dina gränser.

Vilka svårigheter tror du att du kan uppleva i arbete med barn?

Övergripande faktorer som organisering, samhällsekonomi och arbetstider påverkar det som organiseras och sker i förskolan. Pedagoger behöver ha kunskap om barnens resurser och deras svårigheter men även om miljön runt barnen för att se helheten.

Hur kan du arbeta med kommunikation i barngruppen?

Genom utvecklingsteorier har man fått förståelse för att man måste se barnet som en helhet, man måste förstå barnet med utgångspunkt i dess egna förutsättningar. För att kunna göra detta måste man bli delaktig i samspelet med barnet, få kontakt och kunna kommunicera med det.

Vilka svårigheter kan barnet uppleva inom förskola skola?

För förskolan gäller att barn som av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd i sin utveckling ska ges det stöd som deras speciella behov kräver (8 kap. 9 § skollagen). Sådana ”andra skäl” kan vara allvarliga svårigheter i familjen.

Hur du kan arbeta i din kommande yrkesroll för att stimulera utvecklingen hos barn och unga med funktionsnedsättning utifrån kunskap om dessa faktorer?

Det kan till exempel handla om att utveckla ett språk. För att barnet ska lyckas med det behöver föräldern stödja utvecklingen genom att bland annat lyssna och kommunicera med barnet. Detta ställer krav föräldrarnas förmåga att anpassa sitt stöd efter barnets förutsättningar och uppgiftens natur.

Relaterade inlägg: