Vilka perspektiv på kunskap och lärande dominerade i lärarens undervisning?

Vilka perspektiv på kunskap och lärande dominerade i lärarens undervisning?

Vilka perspektiv på kunskap och lärande dominerade i lärarens undervisning?

Grovt sett kan man tala om fyra perspektivlärande (Säljö, 2014): behaviorismen, det kogni- tiva perspektivet, pragmatismen och det sociokulturella perspektivet. Perspektiven har haft genom- slagskraft under olika tidsepoker och i olika samhällen.

Vad är behaviorism pedagogik?

I behaviorismen läggs fokuset på stimuli. Vi människor anses reagera instinktivt på stimuli som kommer från vår omvärld. Med hjälp av dessa stimuli anser man kunna styra elevernas beteende och lärande mot önskad riktning.

Vad är kognitiv psykologi?

Kognitiv psykologi är därför en studie av mänskligt beteende som fokuserar på det icke observerbara, alltså mentala aspekter. Det finns aspekter någonstans mellan stimuleringen och det observerbara svaret.

Vad är det kognitiva perspektivet?

Det hela handlar om den information som finns i vårt inre, vår kunskap och livserfarenhet. Det kognitiva perspektivet menar att det som skiljer människan ifrån övriga djur är vår förmåga att tänka, att lösa problem och reflektera över vårt eget handlande.

Vad innebär begreppet kognition?

Begreppet kognition kan förklaras som våra mentala processer eller vårt tänkande. Det hela handlar om den information som finns i vårt inre, vår kunskap och livserfarenhet. Det kognitiva perspektivet menar att det som skiljer människan ifrån övriga djur är vår förmåga att tänka, att lösa problem och reflektera över vårt eget handlande.

Relaterade inlägg: