Var kan man läsa om konkurser?

Var kan man läsa om konkurser?

Var kan man läsa om konkurser?

Ansökan görs till tingsrätten som tar upp frågan om konkurs. Läs mer på Domstolsverkets webbplats Sveriges domstolar Länk till annan webbplats..

Vad händer efter edgångssammanträde?

Sammanträdet ska hållas senast två månader efter konkursbeslutet. Konkursförvaltaren kan begära att den som är försatt i konkurs i stället ska avlägga en boupptecknings-ed inför tingsrätten. I så fall håller tingsrätten ett edgångssammanträde så snart som möjligt.

Är konkurser offentliga?

När tingsrätten beslutar om konkurs meddelas det i Post- och Inrikes tidningar. Där står också vem som är utsedd till konkursförvaltare.

Vad är en konkursbouppteckning?

Konkursbouppteckning ska ske direkt när ett företag eller en privatperson begärs eller begär sig själva i konkurs. Konkurs kan begäras när ett företag eller en privatperson inte ser en möjlighet att i framtiden kunna betala tillbaka fodringar och skulder.

Var lämnas konkursansökan?

Så ansöker du om konkurs Ansökan lämnas in direkt till tingsrätten där du bor. I ansökan anges att du inte kan betala dina skulder. Detta kallas att vara på obestånd. En konkursansökan för egen räkning är avgiftsfri.

Var publiceras konkurser?

Post- och Inrikes Tidningar (PoIT) är ett officiellt kungörelseorgan på Internet. I PoIT publicerar myndigheter och andra information som enligt lag ska komma till allmänhetens kännedom. Post- och Inrikes Tidningar. Sök, läs och registrera kungörelser direkt.

Vad händer med aktier vid rekonstruktion?

Vad händer med aktierna i bolaget som gått i konkurs? I samma skede som bolaget försätts i konkurs, det vill säga då konkursen är registrerad hos Bolagsverket, kommer aktien anses vara såld för noll kronor. Först när konkursen är registrerad av Skatteverket kan du som aktieägare dra av förlusten i deklarationen.

Vad händer efter en konkursansökan?

När tingsrätten har beslutat om att företaget har gått i konkurs skickar den en underrättelse till Bolagsverket som registrerar att konkursen är inledd. Därefter kan man inte ändra vissa uppgifter för aktiebolaget hos Bolagsverket, till exempel företagets namn.

Vad innebär det att vara på obestånd?

För att försätta en gäldenär i konkurs krävs att denne är på obestånd, d.v.s. att gäldenären inte kan betala sina skulder och att det inte heller handlar om endast tillfälliga betalningssvårigheter.

Vad krävs av borgenären om gäldenären bestrider konkursansökan?

Lag (1975:244). 9 § Borgenär, som söker gäldenären i konkurs, skall vid ansökningen lämna uppgift om sin fordran och de omständigheter i övrigt på vilka han grundar yrkandet. Han skall även i huvudskrift eller avskrift bifoga de handlingar han vill åberopa.

Var publiceras bygglov?

Kungörelser i Post- och Inrikes Tidningar I PoIT kungörs sådant som regleras av bolagsordning, stadgar eller liknande förordnande. Du hittar också kungörelser om exempelvis: beslut om bygglov.

Var kungörs konkurser?

Efter den ska kungörelser i konkurser endast göras i Post- och inrikes tidningar om det inte finns särskilda skäl för att även kungöra på annat sätt.

Relaterade inlägg: