Hur fungerar stämningsstabiliserande?

Hur fungerar stämningsstabiliserande?

Hur fungerar stämningsstabiliserande?

Stämningsstabiliserande läkemedel utgör grunden för behandling av bipolär sjukdom. Läkemedlen verkar genom att minska risken för svängningar mellan mani/hypomani och depression. Utan stämningsstabiliserande läkemedel är risken för återinsjuknande i bipolär sjukdom mycket hög.

Hur många går upp i vikt av litium?

Viktökning. Uppemot 30 procent av patienter som behandlas med litium kan drabbas av viktuppgång [54], vilken kan upp- till 10 kg eller mer [53].

Vilka är symtomen vid akut Litiumförgiftning?

SYMTOM OCH KLINIK

  • CNS. - Trötthet. - Rastlöshet. - Tremor. - Koncentrationssvårigheter. Vid allvarlig förgiftning: - Agitation. ...
  • GI-kanalen: - Illamående. - Kräkningar. - Diarré
  • Njurar: - Polyuri. - Polydipsi. - Albuminuri. - Glukosuri. - Tubulär atrofi.
  • EKG-förändringar: - T-vågsförändringar. - Sinus node dysfunktion med SA-block.

Kan man bli trött av litium?

Litium kan ge akuta biverkningar i form av bland annat ökad törst, trötthet, tremor, muskelsvaghet och diarré som i de flesta fall är övergående. Även akneliknande utslag och psoriasis kan uppkomma. TSH brukar stiga hos ca 15 % och hypotyreos utvecklas hos ca 5 %. En mindre vanlig biverkan är hyperkalcemi.

Kan man gå upp i vikt av litium?

Viktökning under litiumbehandling är inte ovanligt. Den kan dels bero på ökat vätske- och/eller kaloriintag dels på en ökad tendens till att samla på sig vätska. Då litium- behandling kan leda till ökad törst är det viktigt att törsten släcks med kalorifattiga drycker (helst vatten) för att undvika viktökning.

Hur påverkar litium sköldkörteln?

Det är sedan länge känt att litium kan påverka sköldkörtelns funktion och orsaka hypotyreos. Huruvida sköldkörtelfunktionen återhämtar sig efter litiumutsättning har tidigare varit okänt. I vår studie undersöktes därför om litiumassocierad hypotyreos är reversibel hos patienter efter avslutad litiumbehandling.

Relaterade inlägg: