Vad står LSU för?

Vad står LSU för?

Vad står LSU för?

Ungdomar som begår allvarliga brott när de är i åldern 15-17 år blir oftast dömda till sluten ungdomsvård i stället för till fängelse. Det är ett tidsbestämt straff som ungdomarna avtjänar på speciella avdelningar på SiS särskilda ungdomshem, enligt lagen om verkställighet av sluten ungdomsvård (LSU).

Vad gör man på ett ungdomshem?

Ungdomar som döms till sluten ungdomsvård kommer till ett av SiS särskilda ungdomshem. Där får de vård och behandling som ska hjälpa dem så att de inte fortsätter att begå brott. Under den första tiden som ungdomen är hos oss får han/hon inte gå utanför avdelningen utan att någon i personalen följer med.

Hur många sitter på SiS?

SiS verksamhet be- drivs i nära samarbete med den kommunala socialtjänsten. Ungefär 1 000 ungdomar placeras varje år på SiS. Beroende ungdomens behov och vilken insats socialtjänsten efterfrågar, får ungdomen en akut-, utrednings- eller be- handlingsplacering. I många fall finns beslut om omedelbart omhändertagande.

Finns det ungdomsfängelse?

Ungdomsfängelse var i Sverige en form av fängelse för ungdomar som numera är avskaffad. Strafformen utdömdes första gången 1938, och benämningen avskaffades officiellt 1979. Idag finns andra särskilda påföljder för ungdomar såsom ungdomsvård, sluten ungdomsvård och ungdomstjänst inom SiS bedrivs den behandlingen.

Hur hamnar man på ungdomshem?

Du har begått ett brott, men eftersom du är så ung har du blivit dömd till sluten ungdomsvård i stället för till fängelse. Därför har du kommit till ett av SiS särskilda ungdomshem. Du kommer att få vård och behandling som ska hjälpa dig så att du inte fortsätter att begå brott.

Vad är ett 12-hem?

Särskilda ungdomshem, ibland kallade paragraf 12-hem eller SiS-hem, är en form av social dygnsvård och består av tillfälliga boenden för ungdomar med psykiska missbruk och/eller kriminalitet, som behöver stå under särskild uppsikt. Av sociala skäl ligger dessa boenden ofta långt från ungdomarnas hemorter.

Hur många LVU hem finns det i Sverige?

Idag drivs en knapp tredjedel av de omkring 450 vård- och behandlingsinstitutionerna för unga av stora företag (definierat som att de driver tre hvb eller fler).

Vad tjänar man på SiS?

En annan myndighet som hamnar bland dem som har de lägsta lönerna i kartläggningen är Statens institutionsstyrelse, SiS. Av de tjugo personer på myndigheten som tjänar sämst är majoriteten behandlingsassistenter, med en lön mellan 20 710 och 22 000 kronor i månaden.

Vilka hamnar på SiS?

Statens institutionsstyrelse, SiS, bedriver individuellt anpassad tvångsvård och verkställer sluten ungdomsvård. I samverkan med socialtjänsten ger vi barn, ungdomar och klienter med allvarliga och omfattande psykosociala problem bättre förutsättningar för ett socialt fungerande liv utan missbruk och kriminalitet.

Hur länge sitter man i ungdomsfängelse?

Som minst blir det 14 dagar och som mest livstid. Hur långt straffet blir beror på hur allvarligt brottet är. Vanligtvis börjar man avtjäna sitt fängelsestraff inom tre månader från det att domen inte längre kan överklagas.

Relaterade inlägg: