Vad finns det för typer av fullmakter?

Vad finns det för typer av fullmakter?

Vad finns det för typer av fullmakter?

Typer av fullmakter:

  • Ställningsfullmakt: se 10 § 2 st AvtL.
  • Meddelande till tredje man: se 13 § AvtL.
  • Kunggörelsefullmakt: 14 § AvtL.
  • Skriftlig fullmakt: 16 § AvtL.
  • Prokura: se även prokuralagen.
  • Toleransfullmakt (ej lagreglerad)
  • Kombinationsfullmakt (ej lagreglerad)

Vad är en självständig fullmakt?

En självständig fullmakt har som syfte att visas för tredje man och kan vara antingen muntlig eller skriftlig. Vid en muntlig fullmakt är det ett meddelande som fullmäktige lämnar till tredje man. En skriftlig fullmakt är ett dokument som är avsett att uppvisas för tredje man.

När upphör ställningsfullmakt?

Om den fullmäktige erhållit en ställningsfullmakt återkallas fullmakten genom att den fullmäktige avlägsnas från dennes position, dvs. sägs upp eller avskedas från tjänsten eller anställningen genom vilken denne blev befullmäktigad. Detta stadgas i 15 § AvtL.

Vad kan en fullmakt göra?

En fullmakt är ett intyg som ger en person rätt att utföra handlingar eller fatta beslut åt en annan person. I de flesta fall är fullmakter skriftliga men det finns också muntliga fullmakter. Den person som ger fullmakt åt en annan person kallas för fullmaktsgivare eller huvudman.

I vilken lag finns reglerna om fullmakt?

Regler om fullmakt återfinns i 2 kap. lag (1915:218) om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område (AvtL.). I 2 kap. AvtL.

Relaterade inlägg: