Vad är en stabil process?

Vad är en stabil process?

Vad är en stabil process?

En process vars variation endast beror på slumpen och vars utfall kan förutsägas är en stabil process.

Vad står SPS för?

Statistisk Processtyrning (SPS), på engelska Statistical Process Control (SPC), är en metod rörande förståelse för variation. SPS/SPC innehåller enkla och avancerade statistiska metoder och verktyg för uppföljning av verksamheten och förbättrings-/förändringsarbete samt säkerställande av resultat.

Vad innebär det att en process är i statistisk jämvikt?

En process är I statisk jämvikt så länge stickproven befinner sig innanför styrgränserna. Det finns inga statistiska eller matematiska samband mellan specifikations gränserna och styrgränserna.

När används Styrdiagram?

Ett styrdiagram visar information från processen vid regelbundna intervall för att identifiera om processen avviker från normaltillståndet. Med hjälp av statiska verktyg presenteras sedan avvikelsen i ett styrdiagram där det går att se mätvärden som är utanför normalvärdet.

Hur gör man styrdiagram?

För att se hur ett styrdiagram konstrueras se rekommenderat material. Efter att diagrammet ritats ut finns det fyra mönster att leta efter som skulle kunna ge indikation på en hänförbar förändring. 1. Avvikelser från styrgräns Om ett värde registreras som är utanför den övre eller undre styrgränsen.

Varför verksamhetsstyrning?

Tanken bakom verksamhetsstyrning är att man ska bryta ner övergripande målbild på individnivå, så att varje medarbetare kan förstå sin del i måluppfyllnaden. Om man inte bryter ner målen blir det svårare för medarbetarna att förstå vikten av sitt arbete och hur det bidrar till att driva verksamheten i rätt riktning.

Relaterade inlägg: