Vad menas med en registrator?

Vad menas med en registrator?

Vad menas med en registrator?

En registrator är en person vid en myndighet, institution eller företag med uppgift att ta emot och registrera inkommande och utgående handlingar, oftast i ett diarium, samt att anteckna vidtagna åtgärder. Uppgiften kan även omfatta att ge upplysningar och att vårda arkiv.

Vad gör en Dokumentcontroller registrator?

Arbetsuppgifter för en registrator: Hantera information som inkommer eller uppstår inom organisationen på ett juridiskt korrekt sätt. Registrera och diarieföra i digitala ärendehanteringssystem. Författa skrivelser och kommunicera med allmänheten på ett juridiskt korrekt och kommunikativt sätt.

Vad gör en Diarieförare?

Ett diarium är ett register över en myndighets allmänna handlingar. Ordet diarium är latin och betyder "dagbok". Att diarieföra är ett sätt att hålla allmänna handlingar ordnade så att de lätt kan sökas fram. Alla allmänna handlingar behöver inte diarieföras.

Vilka handlingar ska diarieföras?

Exempel på handlingar som ska diarieföras:

  • Avtal och kontrakt.
  • Beslut eller interna skrivelser av formell karaktär.
  • Beslut för överklagande på fråga om utlämnande av handling.
  • Enkäter (där myndigheten ska svara, ej internt)
  • Inkommande skrivelser som kan föranleda beslut, yttrande eller förslag.

Hur bli registrator?

Utbildning. Många personer inom det här yrket har en akademisk utbildning, dvd minst en 3-årig utbildning från högskola/universitet. Det finns också exempel på att man jobbar som registrator med en annan eftergymnasial utbildning, ex. från en yrkeshögskola eller med endast gymnasiekompetens, som formell utbildning.

Vilka regler lagar och andra bestämmelser är det som en administratör måste känna till och hålla sig till?

Administratören är bunden speciellt av 40 kap. 5 § i strafflagen. Enligt lagen får administratören inte obehörigt avslöja eller utnyttja sekretessbelagd information som han har fått del av under skötseln av sina uppgifter eller genom sin position under sitt tjänsteförhållande eller efter att det avslutats.

Relaterade inlägg: