Vilken styrning är bäst för vård och omsorg?

Vilken styrning är bäst för vård och omsorg?

Vilken styrning är bäst för vård och omsorg?

En annan central rekommendation är att sta- ten tar ett ökat ansvar för vårdens långsiktiga finansiering. Den förändringen bör även få konsekvenser för den statliga styrningen, som i högre grad bör inriktas på långsiktiga inves- teringar och stöd till omställning i vården.

Vad innebär privatisering av sjukvård?

Det andra steget innebar att sjukvården öppnades för fler privata utförare. Antalet privat drivna vårdcentraler ökade snabbt under slutet av 1990-‐talet. Även sjukhus privatiserades, som S:t Görans akutsjukhus i Stockholm 1998. Under den borgerliga regeringen infördes den så kallade husläkarreformen.

Hur styrs hälso och sjukvården i Sverige?

I det svenska sjukvårdssystemet är ansvaret för hälso- och sjukvården delat mellan stat, landsting och kommun. Hälso- och sjukvården regleras i hälso- och sjukvårdslagen (HSL), men inom en rad områden finns speciallagstiftning som, tillsammans med Socialstyrelsens föreskrifter, är styrande för verksamheten.

Vilken lagstiftning ger stöd för en hållbar organisering och styrning inom vård och omsorg?

Socialstyrelsen fick i regleringsbrevet för 2014 i uppdrag av regeringen att genomföra en rad insatser för att förbättra vården av personer med kroniska sjukdomar. Uppdraget omfattade flera deluppdrag, bl. a. att myndigheten ska lämna en årlig lägesrapport.

Varför privatisering?

Statligt ägda företag blir i genomsnitt mer lönsamma och effektiva när de privatiseras. Detta gäller både på konkurrensutsatta marknader och på marknader med svag konkurrens. Andra väl dokumenterade effekter på företag som privatiseras är att investeringar och försäljning ökar, samt att skuldsättningsgraden minskar.

När började privatiseringen av vården?

Den privatisering av sjukvården som inom primärvården startades med husläkarlagen under den borgerliga regeringen i det tidiga 1990-talet spred sig snart också till äldreom-sorgen. Därmed var isen kring privat sjukvård definitivt bruten.

Relaterade inlägg: