Hur påverkar skogsbränder naturen?

Hur påverkar skogsbränder naturen?

Hur påverkar skogsbränder naturen?

Naturliga skogsbränder Skogsbränderna har dessutom många positiva effekter – näringsämnen, speciellt kväve, frigörs och återanvänds i kretsloppet. Efter en brand stimuleras också groningen och en föryngring av skogslandskapet sker – många djur och växter får möjlighet att breda ut sig i nya livsmiljöer.

Hur blir det skogsbränder?

Enligt Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) är den största bidragande orsaken till skogs- och markbrand mänsklig aktivitet som eldning av gräs och annat, grillning eller att bränder anläggs. Vid drygt tre av tio bränder är orsaken okänd. Endast ett fåtal bränder orsakas av blixtnedslag.

Vad är skogsbrand?

Skogsbrand är en okontrollerad eller kontrollerad brand i skogsmark eller mark som är täckt med brännbart material, i Sverige till exempel torvmossar.Svedjebruk är en form av kontrollerad skogsbrand, liksom skyddsavbränning, eller motbränder, som anläggs för att skapa brandgator i spridningsriktningen, liksom naturvårdsbränning.

Hur går det att stoppa spridningen av skogsbranden?

Genom att bryta kontinuiteten går det att stoppa spridningen av skogsbranden. Till exempel går det att ta bort lägre grenar från träden eller skrapa bort bränsle från markvegetationen. Ett annat sätt är att se till att barriärerna som ska stoppa branden finns naturligt i naturen. I en lövskog ser det lite annorlunda ut.

Vad kan skogens brand medföra?

Skogsbrand kan medföra stora påfrestningar på boende och på de skogsägare som drabbas. Förutom de uppenbara säkerhetsriskerna går ekonomiska värden förlorade och det är svårt att få avsättning för det brandskadade virket. Det är ett farligt arbete att röja upp i den branddrabbade skogen och det kostar också mycket pengar.

Relaterade inlägg: