Vad ingår i DRG?

Vad ingår i DRG?

Vad ingår i DRG?

DRG är ett exempel på system för sekundär patientklassificering där vård- kontakter sorteras till en viss grupp beroende på framför allt primärklassifice- rade diagnoser och åtgärder. Samtliga DRG-grupper är uppdelade i 27 olika MDC (Major Diagnostic Categories).

Vad är DRG poäng?

DRG är ett överskådligt sätt att beskriva patientsammansättningen (fallblandning/case mix) på olika sjukhus eller i olika landsting. Eftersom DRG- systemet tar hänsyn till resursförbrukning, det vill säga kostnader, kan det också användas för att jämföra olika sjukhus avseende produktivitet (kostnad per DRG-poäng).

Vad händer om man får fel diagnos?

Ett diagnostiskt fel kan leda till en vårdskada Men om en diagnos inte ställs, eller diagnosen som ställs är fel, kan det leda till att en behandling försenas eller aldrig sätts in. Det kan i sin tur leda till att patienten drabbas av lidande, skada eller sjukdom, eller till och med avlider.

Vad är åtgärdskod?

En åtgärdskod är en kod som används för statistisk beskrivning av åtgärder i bland annat hälso- och sjukvård. Koder ur Klassifikation av vårdåtgärder (KVÅ) är obligatoriska att rapportera till Socialstyrelsens hälsodataregister.

Hur använder vi KVÅ och ICF i vår dokumentation?

ICF kan användas för att beskriva individens funktionstillstånd, mål, behov samt resultat (funktionstillstånd, måluppfyllelse). KVÅ kan användas för att beskriva planerade och utförda vårdåtgärder (utreda, förebygga, behandla och följa upp) i processen.

Hur förbättrar dokumentation med KVÅ vården för patienten på vår arbetsplats?

Rutinerna för dokumentation av patientuppgifter ska även säkerställa att uppgifterna så långt möjligt dokumenteras med hjälp av nationellt fastställda begrepp, termer och klassifikationer. Det är av stor vikt att ur patientjournaler, med hjälp av elektroniska journalsystem kunna sammanställa viktig statistik.

Relaterade inlägg: