Hur kommer prejudikat till?

Hur kommer prejudikat till?

Hur kommer prejudikat till?

Ett avgörande från Högsta domstolen i en viss rättsfråga. Domstolar är inte enligt lag bundna att följa prejudikaten, men i praktiken uppfattar lägre instanser prejudikaten som mer eller mindre bindande när de ska avgöra liknande frågor.

Vilken rättsregel skapades av prejudikatet?

När man fått en bild av rättsregeln i ett prejudikat kan man bedöma om prejudikatet är relevant för den aktuella tvisten, dvs. om det ger vägledning. När prejudikatet inte är relevant, återstår för rättstilllämparen att använda andra rättskällor.

Hur ofta tar HD upp fall?

För att Högsta domstolen ska pröva målet krävs i regel att Högsta domstolen först har lämnat prövningstillstånd. Högsta domstolen får in cirka 6 000 överklaganden per år.

Vad menas med resning?

Resning innebär att en dom som vunnit laga kraft ändå kan ändras under mycket speciella omständigheter. Det vanligaste skälet till att bevilja resning är att nya omständigheter eller bevis har tillkommit efter det att domen vunnit laga kraft.

Hur många fall tar HD upp per år?

För att Högsta domstolen ska pröva målet krävs i regel att Högsta domstolen först har lämnat prövningstillstånd. Högsta domstolen får in cirka 6 000 överklaganden per år. Endast drygt 100 av dem får prövningstillstånd.

Relaterade inlägg: