Hur räknar man PGI?

Hur räknar man PGI?

Hur räknar man PGI?

För att PGI ska beräknas krävs att summan av de inkomster som är pensionsgrundande uppgår till minst 42,3 procent av det prisbasbelopp som gäller för intjänandeåret (59 kap. 5 § andra stycket SFB). Det är samma beloppsgräns som vanligen gäller för skyldigheten att lämna inkomstdeklaration (30 kap. 1 § SFL).

Hur gör man avdrag för tjänsteresor?

Vid tjänsteresor som pågår längre än tre månader får avdrag göras med 30 % av ett heldagstraktamente per dag respektive 30 % av ett utlandstraktamente. Avdrag får också göras med ett halvt traktamente per övernattning, om arbetsgivaren inte betalat logikostnader eller nattraktamente under tjänsteresan.

Är tjänsteresor avdragsgill?

En anställd har rätt till avdrag för resekostnader och ökade levnadskostnader vid tjänsteresor, d.v.s. resor som arbetsgivaren har beordrat den anställda att göra för att arbeta för arbetsgivarens räkning på annan plats än den ordinarie arbetsplatsen.

När fastställs inkomstbasbeloppet för 2022?

Nu är samtliga basbelopp för 2022 fastställda av regeringen. Prisbasbeloppet för 2022 är 48 300 kronor och det förhöjda prisbasbeloppet är 49 300 kronor, en höjning med 700 kronor av båda jämfört med 2021. Inkomstbasbeloppet har fastställts till 71 000 kronor, vilket är en höjning med 2 800 kronor.

Hur räknas arbetstid vid tjänsteresa?

Svar från juristen: Restid till och från arbetet räknas som huvudregeln inte som arbetstid och påverkar därmed inte heller dygnsvilan eller veckovilan. Tjänsteresor som sker under den ordinarie arbetstiden räknas som arbetstid.

Vad är en tjänsteresa Skatteverket?

Skatteverkets uppfattning är att en tjänsteresa är en resa som arbetsgivaren har beordrat den anställde att göra för att arbeta för hans räkning på annan plats än den ordinarie arbetsplatsen (SKV M 2015:16). En tjänsteresa kan vara mycket kortvarig men kan även pågå under en längre tid.

Hur betalas Omställningsstödet ut?

Utbetalningarna för omställningsstödet sker via Skatteverket som har möjlighet att granska företagets verksamhet både vid ansökan och efterhand. Återkrav kommer att komma på felaktigt utbetalt stöd.

Relaterade inlägg: