Hur fungerar den atenska demokratin?

Hur fungerar den atenska demokratin?

Hur fungerar den atenska demokratin?

Medborgare var den som var fri man, minst 20 år gammal, jordägare och bodde inom stadsstatens område. Kvinnor, metoiker, slavar och barn var inte medborgare. Alla medborgare hade tillgång till folkförsamlingen ekklesia. Folkförsamlingen sammanträdde först varje månad, senare tre-fyra gånger i månaden vid Akropolis.

Vilka demokratiska brister hade den atenska demokratin?

Atens demokrati Endast en mindre del av Atens befolkning räknades som medborgare. Kvinnor och slavar var helt uteslutna från medborgarskap. Grundprinciperna var att det skulle råda politisk jämlikhet bland de fria männen och att alla skulle vara med.

Vilka likheter och skillnader kan lyftas fram mellan en modern demokrati och den atenska demokratin?

Vilka likheter och skillnader kan lyftas fram mellan en modern demokrati och den atenska demokratin? Skillnader alla får rösta i moderna demokrati så länge man är medborgare. I atens demokrati var det bara män som var medborgare fick rösta. Likheter är att medborgare fick rösta.

Vilken roll spelade upplysningen för utvecklingen mot demokrati?

Alla upplysningsfilosofer ville inte ha demokrati Desto viktigare var det att påverka regenten, så att denne omfattade de nya tankarna och använde sin makt för att främja nyttiga näringar, framsteg och förnuft. Hellre en upplyst despoti än en oupplyst demokrati, menade Voltaire.

Hur länge varade demokratin i Aten?

Det var inte förrän år 508 före Kristus som adelsmannen Kleisthenes gav den athenska demokratin den slutgiltiga utformningen med lika rätt för alla fria vuxna män. Athens demokrati varade fram till år 31 före Kristus då romarna upphävde stadens självstyre.

Vilka var bristerna med den atenska demokratin utifrån vår tids synsätt?

Aten styrdes genom folkomröstningar/demokrati. Varje år valdes det nya ämbetsmän som fick föreslå saker till samhället. Alla fick sedan rösta på förslagen och det var det som var demokratin. Dock så hade inte kvinnor eller slavar någon rösträtt och jag anser att det var bristerna.

Varför upphörde demokratin i Aten?

Atens maktställning skapade fiender. Med Sparta utkämpade Aten flera krig. År 405 f.Kr led atenarnas flotta ett nederlag mot Sparta, och året efter kapitulerade Aten. Det demokratiska systemet avskaffades.

Hur har Upplysningsidéerna påverkat Sverige idag?

Några av upplysningsfilosoferna tänkte sig att samhället uppkommit som ett resultat av ett slags ursprungligt fördrag, där människorna lämnade ifrån sig makten till en stat mot att denna i gengäld förband sig att respektera vissa naturliga rättigheter.

När började demokratin i Aten?

I Athen infördes ett demokratiskt styrelseskick i slutet av 500-talet f.Kr., som med smärre förändringar bibehölls fram till 322 f.Kr.

Relaterade inlägg: