Vilken är behandlingen av kol?

Vilken är behandlingen av kol?

Vilken är behandlingen av kol?

Du behöver ibland kortison i kombination med läkemedel som vidgar luftrören om du har medelsvår till svår KOL och har återkommande perioder av försämring. Kortisonet andas du in genom en inhalator. Du kan få kortison i tablettform som kortvarig behandling vid försämringsperioder.

Vilka läkemedel är aktuella för kol?

I behandlingen av KOL används bronkvidgande läkemedel med långverkande effekt. Det finns två typer av dessa läkemedel: långverkande beta-2-stimulerare (LABA) och långverkande antikolinergika (LAMA).

Vad används kolföreningar till?

Själva grundämnet kol, koloxider, karbider, karbonatsalter med mera räknas till oorganisk kemi. Några vanligt använda kolföreningar är etanol (vanlig sprit) (C2H5OH) och kolväten som metan (CH4).

Vad kan man använda alkaner till?

Alkaner utgör huvudbeståndsdelarna i bensin, dieselolja och jetbränsle/flygfotogen.

Finns det ny medicin för KOL 2020?

Seebri Breezhaler (glykopyrron) ska inhaleras en gång om dagen vid behandling av vuxna personer med kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL). Läkemedlet är bronkvidgande och lindrar symtomen av sjukdomen. Den godkända dosen är 44 mikrogram.

Relaterade inlägg: