Vad är Personkrets 3?

Vad är Personkrets 3?

Vad är Personkrets 3?

Personkrets 3: omfattar personer med andra varaktiga fysiska eller psykis- ka funktionshinder som uppenbart inte beror på normalt åldrande, förutsatt att de är stora och orsakar betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och därmed ett omfattande behov av stöd eller service.

Vilka begränsningar finns det för Personkrets 3 angående insatser?

Med betydande svårigheter menas att den enskilde inte på egen hand kan klara vardagsrutiner som toalettbestyr och hygien, påklädning, måltider, kommunikation, förflyttningar och träning eller behandling. Vid bedömningen av vad som utgör ett omfattande behov ska både kvantitativa och kvalitativa aspekter beaktas.

Vad innebär personkrets?

Lagen om stöd och service (LSS) till vissa funktionsnedsatta, är en lag som ska garantera att människor med omfattande och bestående funktionsnedsättning kan leva ett bra liv. Personer som omfattas av lagen delas in i tre så kallade personkretsar med olika bedömningsgrunder.

Vilken hjälp som ges via SoL?

SoL är en ramlag Biståndet ska utformas för att stärka dina möjligheter att bli självständig. Vanligt förekommande stöd till personer med funktionsnedsättningar kan vara hjälp i hemmet, boendestöd, trygghetslarm, korttidsvistelse, kontaktperson, avlösarservice, ledsagarservice samt vård- och omsorgsboende.

Vilken personkrets har rätt till 9 9 utifrån LSS?

Personer som tillhör någon av de tre personkretsar som anges i 1 § LSS har rätt till insatser i form av särskilt stöd och särskild service enligt 9 § 1–9, om de behöver sådan hjälp i sin livsföring och om deras behov inte tillgodoses på annat sätt.

Relaterade inlägg: